Please select an answer to each question and hit the "Submit" button once you have completed the test.

1. What is the pinyin for '齐河'?

a. qí dōng
b. qí guài
c. qí guó
d. qí hào
e. qí hé

2. What is the pinyin for '使烦恼'?

a. shǐ fán nǎo
b. shǐ fèn nù

3. What is the pinyin for '台江'?

a. tái jiāng
b. tái nán
c. tái qián
d. tái qíu
e. tái shāng

4. What is the pinyin for '外贾'?

a. wài jiǎ
b. wài jiāo fēng bō
c. wài jiāo shì wù
d. wài jiāo shǒu wàn
e. wài jiāo xué yuàn

5. What is the pinyin for '拔地'?

a. bá dì
b. bá diào
c. bá dǐng
d. bá dú

6. What is the pinyin for '病魔'?

a. bìng lián
b. bìng mó
c. bìng rén

7. What is the pinyin for '鞑靼'?

a. dá cí
b. dá dá
c. dá ěr fú ěr

8. What is the pinyin for '额敏'?

a. é hài é zhōu
b. é luó sī
c. é mǐn

9. What is the pinyin for '高阳'?

a. gāo yáng
b. gāo yóu
c. gāo yuàn
d. gāo zhǎng

10. What is the pinyin for '海狸'?

a. hǎi kǒu shì
b. hǎi lí
c. hǎi lún
d. hǎi luò yīng
e. hǎi mǎ huí