Please select an answer to each question and hit the "Submit" button once you have completed the test.

1. What is the pinyin for '齐河'?

a. qí chē
b. qí chūn
c. qí guó
d. qí hé

2. What is the pinyin for '使愤慨'?

a. shǐ fán nǎo
b. shǐ fèn kǎi
c. shǐ gāo guì
d. shǐ gù dìng

3. What is the pinyin for '台南'?

a. tái jiē
b. tái nán
c. tái nán shì
d. tái qǐ
e. tái quán dào

4. What is the pinyin for '外籍劳工'?

a. wài jí láo gōng
b. wài jiāo
c. wài jiāo guān
d. wài jiāo shì wù
e. wài jiāo xué yuàn

5. What is the pinyin for '拔掉'?

a. bá diào
b. bá dǐng
c. bá hé

6. What is the pinyin for '病魔'?

a. bìng lì
b. bìng liè
c. bìng mó
d. bìng róng

7. What is the pinyin for '鞑靼'?

a. dá biāo
b. dá bù dào
c. dá dá
d. dá dào

8. What is the pinyin for '俄亥俄州'?

a. é guó
b. é hài é
c. é hài é zhōu
d. é méi shān

9. What is the pinyin for '高邮'?

a. gāo yā
b. gāo yǎ
c. gāo yào
d. gāo yóu
e. gāo zhǎng

10. What is the pinyin for '海门'?

a. hǎi kuí
b. hǎi luò yīn
c. hǎi mén
d. hǎi nán