Please select an answer to each question and hit the "Submit" button once you have completed the test.

1. What is the pinyin for '齐河'?

a. qí dài
b. qí guān
c. qí guó
d. qí hé

2. What is the pinyin for '使馆'?

a. shǐ fán nǎo
b. shǐ fèn kǎi
c. shǐ guǎn
d. shǐ hài pà

3. What is the pinyin for '台阶'?

a. tái jiē
b. tái shān
c. tái wān

4. What is the pinyin for '外交'?

a. wài jí láo gōng
b. wài jiāo
c. wài jiāo bù zhǎng
d. wài jiāo guān
e. wài jiāo shì wù

5. What is the pinyin for '拔掉'?

a. bá diào
b. bá dīng chuí
c. bá hǎi
d. bá hù

6. What is the pinyin for '病脉'?

a. bìng liè
b. bìng mài
c. bìng qiě
d. bìng róng

7. What is the pinyin for '答辩'?

a. dá biàn
b. dá biāo
c. dá chéng
d. dá duì

8. What is the pinyin for '峨眉乡'?

a. é hài é
b. é lè gāng zhōu
c. é luǎn shí
d. é méi xiāng

9. What is the pinyin for '高邑'?

a. gāo yǎ
b. gāo yì
c. gāo yuán
d. gāo yún

10. What is the pinyin for '海南'?

a. hǎi kǒu shì
b. hǎi mǎ huí
c. hǎi mián
d. hǎi nán