xiàn zài jǐ diǎn le?
现在几点了?
What time is it now?

xiàn zài shì bā diǎn bàn
现在是八点半。
It is now 8:30.

nǐ jī diǎn chū mén?
你几点出门?
What time do you leave?

wǒ lìu diǎn yī kè chū mén
我六点一刻出门。
I leave at 6:15.

wǒ mén jī diǎn qù chī fàn?
我们几点去吃饭?
What time do we eat?

wǒ mén shí èr diǎn zuǒ yòu qù chī fàn
我们十二点十分左右去吃饭.
We eat at around 12:10.