Hello: 你好 nǐ hǎo
How are you: 你好吗 nǐ hǎo ma
I'm fine: 我很好 wǒ hěn hǎo
Good morning: 早上好 zǎo shàng hǎo
Good afternoon: 下午好 xià wǔ hǎo
Good evening: 晚上好 wǎn shàng hǎo
Goodnight: 晚安 wǎn ān